apprrr
Izravna plaćanja se sastoje od slijedećih dijelova:
A) Potpore po površini:
1. Program osnovnog plaćanja (prema pravima na plaćanja)
2. Zeleno plaćanje
3. Dodatno preraspodijeljeno plaćanje (za 20 hektara)
4. Dodatno plaćanje za mlade poljoprivrednike (za 25 ha)
B) Proizvodno-vezane potpore:
1. Mjere potpora stočarstvu
2. Mjere potpora biljnoj proizvodnji
C) Program za male poljoprivrednike
Napomena: ova informacija sadrži osnovne pojedinosti o dodjeli novih prava u okviru točke A)1.
Detaljne odredbe o svim dijelovima novog sustava izravnih plaćanja 2015.-2020. bit će propisane Pravilnikom o izravnim plaćanjima te pojašnjene u brošuri za korisnike).
PROGRAM OSNOVNOG PLAĆANJA
1. PRESTANAK VAŽENJA STARIH PRAVA NA IZRAVNA PLAĆANJA I DODJELA NOVIH PRAVA OD 2015.G.
Prema Hrvatskom modelu izravnih plaćanja u programskom razdoblju EU 2015.-2020 stara prava na izravna plaćanja (regionalna prava, posebna prava za poljoprivrednike bez zemlje, prava za razminirano poljoprivredno zemljište te prava iz nacionalne rezerve) dodijeljena za 2013. i 2014.g. prestaju važiti na dan 31.12.2014.
Od 2015. godine aktivnim poljoprivrednicima će se dodjeljivati NOVA PRAVA NA IZRAVNA PLAĆANJA ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2015.-2020.
Da bi poljoprivrednik ostvario nova prava na izravna plaćanja mora ispunjavati slijedeće uvjete:
• biti aktivan poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Agenciji za plaćanja,
• podnijeti zahtjev za dodjelom prava od 1.3. do 15.5.2015. godine Agenciji za plaćanja,
• obrađivati minimalno 1 hektar prihvatljive poljoprivredne površine (oranice, livade ili pašnjaci, trajni nasadi, kulture kratkih ophodnji) te
• biti korisnik izravne potpore za 2013. godinu – osim novih poljoprivrednika, koji mogu dobiti prava iz nacionalne rezerve .
Osim navedenih poljoprivrednika, nova prava mogu dobiti i oni aktivni poljoprivrednici koji nisu imali izravnu potporu za 2013. ali:
• mogu dokazati da su do 15.05.2013. uzgajali voće, povrće, merkantilni krumpir, sjemenski krumpir, ukrasno bilje ili vinovu lozu;
• su za 2014. dobili prava na plaćanje iz nacionalne rezerve;
• nikada nisu imali prava na plaćanja, ali mogu dokazati da su do 15.05.2013. proizvodili, uzgajali ili sadili poljoprivredne proizvode, tj. koji mogu pružiti dokaz o aktivnoj proizvodnji na PG u 2013.
Nova prava (u 2015.g.) će biti dodijeljena na temelju utvrđene prihvatljive poljoprivredne površine u 2015. godini.
Nove vrijednosti osnovnog prava na plaćanje računat će se uzimajući u obzir ostvarenu izravnu potporu za 2014. (u skladu s člankom 25(2) i 26(2) Uredbe (EU) 1307/2013), uz ujednačavanje vrijednosti prava od 2015. do 2019. godine (u skladu s člankom 25(4) Uredbe (EU) 1307/2013) pri čemu se prava manje vrijednosti postupno povećavaju do najmanje 60% prosječne vrijednosti, a prava veće vrijednosti postupno smanjuju (s tim da ne gube više od 30% početne vrijednosti).
Nova prava na plaćanja za prihvatljive hektare neće imati (dosadašnje) različite vrijednosti za oranice i za livade i pašnjake.
Pri izračunu početne vrijednosti prava u 2015. referentna vrijednost je odobrena izravna potpora za 2014. godinu, koja uključuje regionalna prava na plaćanja, posebna prava i eventualnu razliku jediničnih vrijednosti premija i specifične potpore u stočarstvu za 2014. godinu i jediničnih iznosa nove proizvodno-vezane potpore u stočarstvu u 2015. godini.
2. MOGUĆNOST PRIJENOSA REFERENTNE VRIJEDNOSTI IZ 2014. KOD ODREĐIVANJA NOVIH PRAVA U 2015.
2.1. Model izravnih plaćanja 2015.-2020. (u smislu Uredbi EU 1307/2013, 641/2014 i 639/2014 ) omogućava, između ostalog, aktivnim poljoprivrednicima koji su u razdoblju 15.5.2014. do 15.5.2015. kupili (ili zakupili) poljoprivredno gospodarstvo (ili dio gospodarstva) od drugog aktivnog poljoprivrednika, korištenje pripadajuće vrijednosti plaćanja iz 2014. godine kao referentne vrijednosti za određivanje novih prava u 2015. godini.
Naime, u slučaju prodaje ili zakupa gospodarstva (ili dijela gospodarstva), aktivni poljoprivrednik prodavatelj/zakupodavac može na temelju ugovora potpisanog prije 15.5.2015. zajedno s gospodarstvom (ili dijelom gospodarstva) prenijeti poljoprivredniku kupcu/zakupcu odgovarajuća nova prava na plaćanja koja mu se trebaju dodijeliti.
U tom slučaju kupac (ili zakupac) ostvaruje mogućnost da se vrijednost izravnih plaćanja koja je prodavatelj/zakupodavac primio za 2014. koristi kod utvrđivanja početne jedinične vrijednosti prava na plaćanja u 2015. godini.
Pri tom poljoprivrednicima na raspolaganju postoje dvije opcije prijenosa vrijednosti iz 2014. godine:
1. PRIJENOS „PRAVA NA PRAVA“ (metoda iz članka 24(8) Uredbe 1307/2013: nova prava dodjeljuju se kupcu/zakupcu u trajno vlasništvo. Zahtjev za dodjelom prava i zahtjev za plaćanjem u 2015. podnosi kupac/zakupac, pri čemu prodavatelj/zakupodavac treba ostati aktivni poljoprivrednik do datuma prijenosa gospodarstva (ili dijela gospodarstva), koji treba obaviti u razdoblju 1.1. – 15.5.2015.
2. PRIJENOS NOVODODIJELJENIH PRAVA (metoda iz članka 20 i 21 Uredbe 639/2014): nova prava dodjeljuju se prodavatelju/zakupodavcu koji podnosi zahtjev za pravima, te se zatim prenose na kupca/zakupca koji ih koristi već od 2015. (kupac/zakupac podnosi 2015.g. zahtjev za plaćanjem). U slučaju zakupa, nakon isteka zakupa, prava na plaćanja se vraćaju zakupodavcu.
Za obje navedene metode prijenosa poljoprivrednici trebaju u kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu dodati odredbu o prijenosu prava prije podnošenja zahtjeva u 2015. godini, a najkasnije do 15.5.2014. (odnosno do 9.6.2015. u produženom roku).
Gospodarstva koja se u cijelosti prenose ugovorima o prijenosu gospodarske cjeline ili kupoprodajnim ugovorima, trebaju ostati aktivna, odnosno ne zatvarati se niti brisati iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstva, ukoliko njihov kupac (ili zakupac) želi koristi referentne vrijednosti prava, s obzirom da se samo za aktivna gospodarstva izračunavaju nove vrijednosti prava u 2015.
2.2. OSTALI SLUČAJEVI PRIJENOSA VRIJEDNOSTI
Prijenos referentne vrijednosti iz 2014. na novog korisnika moguć je u potpunosti i u slijedećim slučajevima: nasljeđivanje (dijela) gospodarstva, poklon, promjena imena ili pravnog statusa (ako je nositelj isti), spajanje i razdvajanje gospodarstva.
Spajanje (A + B = C): spajanje dva (ili više) PG u novi PG, kojega kontrolira jedan od bivših nositelja. Pri tom novi korisnik može dobiti referentnu vrijednost bivših gospodarstva. Kod podnošenja zahtjeva za dodjelom prava, novi korisnik treba podnijeti zahtjev za korištenjem referentne vrijednosti temeljem spajanja do 15.5.2015. Povećanje tvrtke (pripajanje A + B = A*) se ne smatra spajanjem.
___________________________________________________________________________________
Ostale napomene:
3. POSEBNA PRAVA
Vlasnici dosadašnjih „posebnih prava“ (koja su dobili temeljem referentne proizvodnje iz 2011. bez odgovarajuće poljoprivredne površine), moći će svoju vrijednost plaćanja za 2014. iskoristiti kod izračuna nove vrijednosti prava od 2015. samo pomoću prihvatljivih hektara poljoprivrednog zemljišta.
Mogućnost dobivanja i korištenja „posebnih prava bez zemlje“ više ne postoji.
4. ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Zakupnici državnog poljoprivrednog zemljišta kojima zakup zemljišta (temeljem koga su u 2013. ili 2014. dobili prava na plaćanje) ističe prije 15.5.2015. moći će koristiti pripadajuće vrijednosti iz 2014. ukoliko odmah dođu u posjed odgovarajuće poljoprivredne površine (bilo daljnjim zakupom, kupnjom ili ostalim oblicima raspolaganja), najkasnije do zadnjeg datuma za podnošenje zahtjeva u 2015.g. (9.6.2015.)
Detaljnije informacije o dodjeli i prijenosu prava na plaćanja možete dobiti u
Ministarstvu poljoprivrede:
Mirjana Kovačić, tel: 6106 697, mirjana.kovacic@mps.hr
Agenciji za plaćanja: tel: 6002 729

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime